Jak se stát členem ČRS

Český rybářský svaz, místní organizace Dvůr Králové nad Labem z. s.

IČ: 13586173

Adresa: Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů

Tato směrnice byla schválena pobočným spolkem ČRS dne 14.5.2018

I.

Směrnice stanovuje podmínky pro zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci činnosti ČRS. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů.

II.

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

III.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je pobočný spolek ČRS Místní organizace Dvůr Králové nad Labem z.s., se sídlem Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem, 54401, IČ: 13586173, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.
42965 L (dále jen „ČRS“).

IV.

Rozsah osobních údajů člena zpracovávaných pobočným spolkem ČRS:

Nepodléhající souhlasu člena: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

Podléhající souhlasu člena: telefonní číslo, e-mail a jiné (příp. jakékoli další informace).

Účel zpracování osobních údajů:

ČRS jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění – výdej povolenky k lovu ryb
 • dle § 236 zákona č. 89/2012 Sb. OZ a dle § 7 odst. 8 Stanov ČRS – vedení vnitřní evidence členů
 • dle § 236 zákona č. 89/2012 Sb. OZ a dle § 7 odst. 9 Stanov ČRS – vedení vnitřní evidence vyloučených členů
 • na základě souhlasu subjektu údajů – zasílání informací o činnosti svazu (hlavního spolku, pobočných spolků)

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z § 236 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. OZ, Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a to následovně:

 • pro účely vydání povolenky k lovu ryb do stanovené doby skartace,
 • pro účely vedení vnitřní evidence členů po dobu trvání členství,
 • pro účely vedení vnitřní evidence vyloučených členů po dobu 24 měsíců od vyloučení,
 • pro účely zasílání informací o činnosti svazu po dobu trvání členství anebo do odvolání souhlasu,
 • pro účely soudních nebo jiných řízení.

V.

Systém zpracování osobních údajů:

Osobní údaje člena jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně v listinné podobě. (Vybere MO správnou variantu)

Seznam členů je přístupný pouze členům Svazu, jinak jen v zákonem stanovených případech.

Osobní údaje člena zpracovávají výhradně funkcionáři ČRS, nejsou zpracovávány jinými zpracovateli osobních údajů.

 

Varianta 3:

ČRS zpracovává osobní údaje v listinné podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny v kartotéce bez možnosti přístupu cizích osob v sídle ČRS. ČRS vede písemnou evidenci přístupů k osobním údajům.

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Jméno a příjmení – Jan Faktor – předseda ČRS MO DKnL
 2. Jméno a příjmení – Josef Vancl – jednatel ČRS MO DKnL
 3. Jméno a příjmení – Josef Jakl – hospodář ČRS MO DKnL

VI.

Systém evidence členů:

Dle § 236 zákona č. 89/2012 Sb. OZ a dle § 7 odst. 8 Stanov ČRS vede ČRS seznam členů po dobu trvání členství. V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 Stanov ČRS musí být všechny osobní údaje člena neprodleně vymazány z informačního systému (PC) a v případě listinné podoby nevratně zlikvidovány. V případě zániku členství dle §3 odst. 7 písm. c) Stanov ČRS bude člen převed do evidence vyloučených členů dle §7 odst. 9 Stanov ČRS.

Systém evidence vyloučených členů:

Dle § 236 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ a dle § 7 odst. 9 Stanov ČRS vede „ČRS“ seznam vyloučených členů po dobu 24 měsíců od vyloučení. Po uplynutí kárného opatření vyloučení dle § 5 odst. 1 písm. d) Stanov ČRS musí být osobní údaje člena neprodleně vymazány z informačního systému (PC) a v případě listinné podoby nevratně zlikvidovány.

VII.

Získávání osobních údajů pro evidenci členů:

 1. Osobní údaje člena – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ) jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a nepodléhají souhlasu člena.

Proti zpracování základních osobních údajů, jako je jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště může člen podat námitku. V tomto případě bude člen poučen, že v důsledku námitky dojde k ukončení zpracování osobních údajů, bez kterého není další členství v ČRS možné. Pokud člen na své námitce trvá, bude zpracování osobních údajů ukončeno a automaticky zrušeno i členství v ČRS (nemůže mu být vydána povolenka k lovu ryb).

 1. Osobní údaje člena – telefonní číslo, e-mail a jiné jsou zpracovávány po dobu trvání členství k zasílání informací o činnosti svazu (hlavního spolku, pobočných spolků). Tyto osobní údaje podléhají písemnému souhlasu člena.

Člen není povinen tyto osobní údaje poskytnout, resp. je oprávněnu těchto údajů může souhlas neudělit, údaje neuvést, případně později již udělený souhlas odvolat. Neudělení nebo pozdější odvolání souhlasu nesmí vést k poškození člena na jeho právech, zejména nelze na základě odvolání nebo neposkytnutí souhlasu odmítnout vydat povolenku nebo zrušit členství.

ČRS musí umožnit členovi odvolat souhlas stejnou formou, jakou ho dříve udělil; v případě písemné přihlášky je tedy nutné umožnit i písemnou formou tento souhlas odvolat. Současně však není vyloučena možnost souhlas odvolat i jinou, dostatečně srozumitelnou a prokazatelnou formou v souladu s právními předpisy.

ČRS u nového člena může tento souhlas získat při podpisu přihlášky za člena ČRS.

V případě, že ČRS zpracovává osobní údaje podléhající souhlasu u stávajícího člena, bude tento souhlas zajištěn při nejbližší příležitosti, tzn. při vrácení vydané povolenky na rok 2018, popřípadě při výdeji členské známky či povolenky pro rok 2019.

VIII.

Vracení povolenky k lovu ryb:

Na základě § 4 odst. 2 písm. c) Stanov ČRS je člen povinen do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb vrátit řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

 

Varianta 1

ČRS je po převzetí vrácené povolenky k lovu ryb povinen, před předáním zpracovateli statistických údajů vyplněných v oddíle II. povolenky k lovu ryb, zneviditelnit (začernit) na povolence k lovu ryb osobní údaje člena.

 

Varianta 2 a (pro MO, které samy zpracovávají statistiky úlovků)

Po převzetí vrácené územní nebo místní povolenky k lovu ryb ČRS provede zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) místní organizace. Po zpracování statistických údajů budou povolenky k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za zpracování statistik úlovků v místní organizaci je Josef Jakl – hospodář ČRS MO DKnL

 

Varianta 2 b (pro MO, které předávají územní povolenky ke zpracování statistik úlovků na ÚS a zpracovává je pracovník ÚS)

Po převzetí vrácené územní povolenky k lovu ryb ČRS předá povolenky ke zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) příslušnému územnímu svazu. Vrácené povolenky od ČRS převezme pověřená osoba za zpracování na územním svazu. Po zpracování statistických údajů budou povolenky k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za zpracování a likvidaci na územním svazu je Marie Pitrová.

 

Varianta 2 c (pro MO, které předávají územní povolenky ke zpracování statistik úlovků na ÚS a zpracovává je externí zpracovatel)

Po převzetí vrácené územní povolenky k lovu ryb ČRS předá povolenky ke zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) prostřednictvím (územního svazu) externímu zpracovateli (fyzická/právnická osoba; IČ) na základě smlouvy o zpracování. Po zpracování statistických údajů budou povolenky za účasti pověřené osoby (územního svazu) k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za územní svaz je Marie Pitrová.

 

Varianta 2 d (pro zpracování statistik úlovků celosvazových povolenek)

Po převzetí vrácené celosvazové povolenky k lovu ryb ČRS předá povolenky ke zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) územnímu svazu, který je předá sekretariátu Rady ČRS a ten následně zpracovateli – firmě Miroslav Novotný, IČ: 49701282 na základě smlouvy o zpracování. Po zpracování statistických údajů budou povolenky za účasti pověřené osoby (sekretariátu Rady ČRS) k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za sekretariát Rady ČRS je Irena Benešová.

IX.

Poučení o právech subjektu údajů (člena)

Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bez úplatně obdržet. Obsah informace je shodný s obsahem poučení (viz příloha 1).

Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

X.

Dle čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen v případech porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit porušení dozorovému úřadu. Dle čl. 34 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů tedy členům.

XI.

Povinnost poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů (členovi):

ČRS je povinen informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů dát na vědomí všem členům dle možností ČRS a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutí informací při výdeji povolenky k lovu ryb.

viz příloha č. 1

 

Přihláška za nového člena se souhlasem se zpracováním osobních údajů:

viz příloha č. 2

 

Souhlasem se zpracováním osobních údajů současných členů:

Souhlas a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

viz příloha č. 3

 

Celý dokument v PDF –  Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů